உற்பத்தி உபகரணங்கள்

உற்பத்தி அமைப்பு

மொத்த செயல்முறை ஓட்ட விளக்கப்படம்

படம்1

01. வார்ப்பு உற்பத்தி செயல்முறை

படம்2

02. வெளியேற்ற உற்பத்தி செயல்முறை

படம்3

03. ஆக்சிஜனேற்ற உற்பத்தி செயல்முறை

படம் 4

04. எலக்ட்ரோபோரேசிஸ் உற்பத்தி செயல்முறை

படம் 5

05. தூள் பூச்சு செயல்முறை

படம் 6

06. ஃப்ளோரோகார்பன் தெளிக்கும் செயல்முறை

படம்7

07. வெப்ப காப்பு சுயவிவர செயல்முறை

படம்8

தயவு செய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்